Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) je základný dokument o prehľade protipožiarnych opatrení a technických zariadení stavby. Riešenie PBS je potrebné  pri kolaudácii stavby, kde ho kontroluje stavebný úrad a počas prevádzky budovy je riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby kontrolovaný zo strany štátneho požiarneho dozoru.

Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Za porušenie povinnosti zabezpečiť projekt PO, ktorá vyplýva z tohto zákona, hrozí pokuta až do výšky 8 298 €

   Zabezpečujeme, aby sa pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb, a tým sa znížilo riziko vzniku požiaru. Vypracovanie projektu PO vykonávajú naši špecialist PO.

Služby špecialistu PO zahŕňajú:
 • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • pre územné konanie
  • pre stavebné povolenie
  • pri zmene stavby
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej/požiarnej charakteristike užívanej stavby

 
   Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (projekt PO) tvorí súčasť projektovej dokumentácie stavby.
 
Projektová dokumentácia obsahuje:
 • členenie stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika
 • určenie technických požiadaviek na konštrukcie stavby
 • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,  určenie požiadaviek na únikové cesty
 • určenie odstupových vzdialeností
 • určenie vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami /zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia pri požiari/ 
 • určenie vybavenia stavby  vodou na hasenie požiarov, ručnými hasiacimi prístrojmi
 • riešenie vykurovania a vetrania stavby / komíny, vzduchotechnika/
 • určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby /protokol o prostredí, vedenie elektroinštalácie na horľavých podkladoch,  zariadenia na trvalú dodávku elektr. energie pri požiari /
 • zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu
 • riešenie PBS pri umiestňovaní technologického zariadenia /vplyv na únikové cesty, technologické postupy, cesty šírenia požiaru v technologickom zariadení/
 
Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok