Základným princípom ochrany pred požiarmi (OPP)‚ požiarnej prevencie, je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach pomocou vlastných zdrojov a jednoduchých úkonov na zabránenie vzniku požiaru alebo jeho zdolávanie.

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 4 a 5, v znení neskorších, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi. Za porušenie povinností zabezpečiť OPP, ktorá vyplýva zamestnávateľovi (každá spoločnosť aj SZČO) podľa tohto zákona, hrozí pokuta až do výšky 16 596 €

   Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti OPP prostredníctvom technikov požiarnej ochrany (TPO) a špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO).

 

Služba technika PO zahŕňa:

 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa platnej legislatívy
 • pravidelné vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok na pracoviskách
 • vykonávanie vstupných a opakovaných školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti OPP
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • grafické spracovanie požiarneho evakuačného plánu
 • účasť pri kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom
 • kontrola požiarnych uzáverov
 • odborné poradenstvo a konzultácia v oblasti OPP

Dokumentácia OPP

 • požiarna identifikačná karta
 • požiarna kniha
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarno-bezpečnostné pokyny (bytovky)
 • požiarny poriadok pracoviska
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • dokumentácia o školení zamestnancov o OPP a odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku OPP
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
 • údaje o kontrole požiarnych zariadení /EPS, SHZ, odvod tepla a splodín horenia/, hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov

 

   Pri novostavbách, zmenách užívania stavieb a rekonštrukciách stavieb naši špecialisti PO vypracujú požadovanú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) podľa požiadaviek predpisov OPP a investora. Pre viac informácií kliknite tu alebo využite možnosť Nezávislej cenovej ponuky.

   Súčasťou požiarnej ochrany sú aj požiarne technické zariadenia. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme výhodný nákup hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, ich pravidelnú kontrolu a servis. Pre viac informácií kliknite tu alebo využite možnosť Nezávislej cenovej ponuky.

 

Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok