Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktoré majú predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok.

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 22. Za porušenie povinnosti zabezpečiť BOZP, ktorá vyplýva zamestnávateľovi (každá spoločnosť aj SZČO) podľa tohto zákona, hrozí pokuta až do výšky 200 000 €

   Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti BOZP prostredníctvom bezpečnostných technikov (BT) a autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT).


Bezpečnostnotechnická služba

   Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Bezpečnostnotechnická služba obsahuje:

 • výkon činnosti autorizovaných bezpečnostných technikov
 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP
 • hodnotenie nebezpečenstiev a rizík na pracovisku
 • riešenie problematiky pracovných úrazov
 • poradenstvo pri vyšetrovaní pracovných úrazov
 • vykonávanie pravidelných previerok bezpečnosti práce
 • pravidelné kontrolovanie stavu pracovného prostredia a úrovne bezpečnosti práce
 • bezpečnostné značenie pracoviska
 • účasť pri kontrolách orgánov štátneho odborného dozoru
 • vykonanie vstupných a opakovaných školení zamestnancov z BOZP
 • odborné poradenstvo a konzultácia v oblasti OPP
 • činnosť Koordinátora bezpečnosti na stavenisku
 • vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko

 

Dokumentácia BOZP :

 • Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Program realizácie koncepcie BOZP
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
 • Posúdenie rizika pre všetky pracovné činnosti
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
 • Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku
 • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia
 • Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov
 • Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie
 • Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)
 • Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 • Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok 
 • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí
 • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

Ďalšia dokumentácia:

 • Bezpečné pracovné postupy
 • Dopravno-prevádzkový poriadok
 • Prevádzkový predpis kotolne
 • Prevádzkový predpis vzduchotechnického zariadenia
 • Prevádzkový predpis na používanie tlakových hadíc pri zváraní
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa individuálnych požiadaviek a pracovných podmienok

 

 

Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok