Osobitnou kategóriou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov je zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na stavbách, kde je zamestnávateľ povinný zabezpečiť potrebnú úroveň bezpečnosti práce = koordinátor BOZP

   Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori), na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktorú bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ. Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie.

NV č. 396/2006 Z.z. Za porušenie povinnosti zabezpečiť Koordinátora BOZP hrozí pokuta až do výšky 200 000 €. 


Služba koordinátora BOZP zahŕňa:
  • výkon činností prostredníctvom Autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
  • vypracovanie a aktualizácia plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
  • koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP
  • identifikácia prác a činností vystavujúcu fyzickú osobu zvýšenému ohrozeniu života a poškodenia zdravia
  • kontrolná činnosť na stavenisku z hľadiska dodržiavania plánu BOZP
  • kontrolná činnosť používanie OOPP a bezpečného stavu pracovných prostriedkov používaných na stavbe
  • vyhotovenie zápisov o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku
  • návrh opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov
  • odborné poradenstvo v oblasti BOZP na stavenisku
Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok