Kontrola požiarnych zariadení
má za úlohu zabezpečiť, aby zariadenie v prípade potreby bolo plne funkčné a mohlo byť použité na ochranu životov, zdravia a majetku.

Vyhláška o hasiacich prístrojoch 719/2002 Z.z. určuje, že hasiace prístroje sa musia pravidelne kontrolovať. Za porušenie zabezpečenia akcieschopnosti hasiacich prístrojov hrozí pokuta až do výšky 16 596 €.


Služby v oblasti požiarnotechnických zariadení :
  • kontrola, predaj, servis a oprava hasiacich prístrojov
  • zabezpečenie tlakových skúšok hasiacich prístrojov
  • kontrola, predaj, servis a oprava požiarnych hydrantov
  • vykonávanie tlakových skúšok požiarnej hydrantovej sústavy (vonkajšie, vnútorné, nadzemné a podzemné)
  • vykonávanie tlakových skúšok požiarnych hydrantových hadíc
  • predaj jednotlivých častí požiarneho hydrantového systému (hadica, prúdnica, polospojky a ostatné)
   
   Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva zvyčajne každých 12 mesiacov, ak výrobca neustanovil inú lehotu v návode na obsluhu. Po vykonaní kontroly je hasiaci prístroj označený štítkom o vykonanej kontrole a odovzdáme Vám potvrdenie o vykonanej kontrole alebo oprave.

   Povinnosť starať sa o funkčnosť zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody, hydranty) je ďalšou legislatívnou požiadavkou. Táto povinnosť sa týka podzemných a nadzemných hydrantov, výtokových stojanov alebo plniacich miest. Vykonávame tlakovú skúšku hadíc na zistenie ich funkčnosti. Po kontrole a odstránení prípadných nedostatkov vypracujeme dokumentáciu o vykonanej kontrole.
Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok